Wednesday, June 1, 2011

७ पॉईंट करिअर ऍप्टीट्यूड टेस्ट

७ पॉईंट करिअर ऍप्टीट्यूड टेस्टचे आयोजन
स्थळ
विद्यादीप फाऊंडेशन
गुरुविद्या, १२१ - अ, यादोगोपाळ पेठ, सातारा - ४१५००२
सेल नंबरः ९८९०९६०८१६
visit for details at: www.newsite.vidyadeep.org/career_test.html